Rabino Rabinovičaus iniciatyva Panevėžyje 1909 metais buvo įkurta žydų dvasinė mokykla - Ješibotas Ramygalos gatvėje.

           1919 metais mirus Icalai Rabinovičiui, jo pradėtą darbą tęsė jo mokinys, baigęs Telšių Panevėžio rabinas Josifas Kahanemanasrabinų mokyklą, - Josifas Kahanemanas (1888-1969). Jis 1919 metais atkūrė Panevėžio Ješibotą, kuris tapo didžiausia žydų dvasinė mokykla Lietuvoje. Čia besimokantys vaikinai buvo išlaikomi žydų bendruomenių. Yra išlikusi Panevėžio Ješiboto 1929 metų laidos vinjetės fotonuotrauka su 200 šią mokyklą baigusių rabinų ir mokyklos pastato nuotraukomis (Prieiga per Internetą www.eilatgordinlevitan.com  Panevėžys).

1897 m. Panevėžyje Š. B. Rabinovičiaus pastangomis veikė  žydų rabinų seminarija. Patalpos buvo nuomojamos lenkų gimnazijoje, kuri buvo dabartinėje Kranto gatvėje. Norinčių mokytis buvo daug, todėl mokiniai netilpo patalpose. Buvo kreiptasi į tuometinį Švietimo skyrių, gauti leidimą naujo Ješiboto statybai. Gavus leidimą Josefo Kahanemano pastangomis, buvo surinkti pinigai iš Panevėžio žydų bendruomenės narių Ješiboto statybai. 1920 m. „Mūsų kraštas“ laikraštyje rašė: „ Žydų visuomenei tai buvo iškilminga diena. Buvo iš senosios seminarijos į naująją pernešami šventieji raštai: „ Tora“, visos esamos knygos, dokumentai ir inventorius.

      Ješiboto atidarymo dieną salė buvo gražiai išpuošta ir iliuminuota. Susirinko visi Panevėžio m. žydų žymesni visuomenės atstovai. Didžioji dalis svečių stovėjo kieme ir gatvėje. Salėje neužteko vietos. Į iškilmes suvažiavo beveik iš visų miestelių rabinai. Buvo atvykėlių net iš kitų valstybių. Iškilmes atidarė Panevėžio vyriausiasis rabinas ir seminarijos direktorius Joselis Kahanemanas. Iškilmės pradėtos trumpomis pamaldomis už Ekscelencijos Respublikos Prezidento sveikatą.

Pažymėtina, kad p. Josifas Kahanemanas kalbėjo lietuviškai. Baigus kalbėti,  sušukta už Lietuvos vyriausybę 3 syk „valio“. Orkestras sugrojo Tautos himną. Pirmininkauti pavedė žydų tarybos pirmininkui advokatui Laudeu. Laudeu kalbėjo lietuviškai apie seminarijos reikšmingumą. Jis paminėjo, kad seminarijoje buvo auklėjami ne tik rabinai, bet ir visi žydų inteligentai. Baigdamas kalbą Laudeu  prašė sugroti p. Miles Feigenienei „Ilgiausių metų“. Panevėžio m. burmistras  p. T.Chadakauskas sveikino žydų bendruomenę, linkėdamas, kad  ši mokslo įstaiga auklėtų solidžius Lietuvos piliečius ir mokytojus. Panevėžio valdžia dėkojo Panevėžio žydų bendruomenei už pakvietimą į garbingas iškilmes ir savo kalboje nurodė, kad kiekviena seminarija įskiepijanti savo auklėtiniams tikro idealizmo.  Linkėjo, kad ir šioje seminarijoje būtų dėstomas ne vien tik talmudas, bet ir filosofija. Tik jungiant talmudo mokslą su filosofija, seminarija išauklėsianti ne fanatikus, bet tikrus dvasininkus. Gražiai kalbėjo Telšių rabinų seminarijos rektorius Blochas. P.Burmistro Chadakausko ir P.Laudeu kalbos buvo palydėtos triukšmingomis ovacijomis. Toliau sekė sveikinimai. Sveikino beveik visi rabinai jidiš kalboje. Po visų sveikinimų buvo dainuojamos žydų liaudies dainos. Nuotaika vakarienės metu buvo labai gera. Charakteringa, kad žydai tokiose iškilmėse  elgiasi labai laisvai. Tas paprastumas ir laisvumas jų iškilmes daro savotiškai įdomias. Visi, dalyvavusieji žydų baliuje dėvėjo pagal  papročius kepuraites. Dainoms visą laiką vadovavo nors jau ir senas, bet labai linksmas Biržų  rabinas. Ješiboto atidarymo iškilmės baigėsi vėlai.

Ješiboto  direktorius J.Kahanemanas išrinktas 1919m. Panevėžio m. rabinu. Šis išmintingas žmogus buvo išrinktas į  Lietuvos Respublikos Seimą ir atstovavo ne tik Panevėžio, bet  visos Lietuvos žydų bendruomenėms. Jis vykdė diplomatinę veiklą 1940m. balandžio mėn. vykdydamas diplomatinę misiją, J.Kahanemanas su  sūnumi Abraomu išvyko į užsienį. Ši lemtinga kelionė išgelbėjo juos nuo mirties. Panevėžyje likusi žmona, sūnūs, dukros žuvo ( buvo sušaudyti). Žuvo ir visi  J.Kahanemano giminės, gyvenę Panevėžyje. Būdamas toli nuo Lietuvos ir sužinojęs apie šeimos ir visos žydų tautos tragediją, F.Kahanemanas pasakė: “Dabar ne laikas verkti“... Tačiau niekas neturi būti pamiršta.  Prisiminti reikia viską, kas buvo, – su liūdesiu kalbėjo rabinas. Jei Panevėžys sunaikintas, jis turi būti atstatytas kitur.“   

Ješibotas, esantis Panevėžyje pirmaisiais sovietines okupacijos metais buvo uždarytas, dalis dėstytojų  ir moksleivių ištremti, kiti tapo genocido aukomis vokiečių okupacijos metais. Ješiboto patalpose 1943  metų pavasarį buvo įsteigtas laikinas getas iš Vilniaus į Panevėžį darbams atvežtiems žydams. Dalis atvežtųjų  vietiniams gyventojams padedant iš šio geto pabėgo, o kiti grąžinti į Vilnių ir sušaudyti.

J. Kahanemano iniciatyva Izraelyje buvo pastatyta prieglauda Lietuvos žydų vaikams per karą praradusiems tėvus. J. Kahanemanas pastatė Ješibotą ir pavadino Panevėžio vardu. Vėliau buvo pastatytos dar dvi  mažesnės. Nužudytų žydų atminimui buvo pastatytas įspūdingas pastatas, o jo sienose surašyti visų 18 miestų ir miestelių, kuriuose prieškario  Lietuvoje buvo Ješiboto pavadinimai.

2001m. vasarą Panevėžyje lankėsi trys garbingi svečiai iš Izraelio. J.Kahanemano sūnus – Elezier Kahanemanas, jo sūnus Arye Leib Kahanemanas ir žentas Meiras Bolakas. Jų pasakojimai čia ir buvo pateikti. Informacija gauta ir užrašyta bendradarbiaujant su Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku G. Kofman.


Panevėžio krašto žydų istorija
Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"
Panevėžio Ješiboto istorija
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai