PANEVĖŽIO ŽYDAI ŠIANDIEN


1991 metų liepos 8 dieną buvo atkurta Panevėžio žydų bendruomenė, įregistruoti žydų bendruomenės įstatai Panevėžio miesto savivaldybėje. Bendruomenės tikslas – kelti narių tautinę savimonę, kultūrinį lygį, dvasingumą. Bendruomenė įsipareigojo savo veikloje vadovautis dalykiškumu, nuoširdumu, draugiškumu. Ji ketina bendradarbiauti su įvairiomis demokratinėmis organizacijomis, kitomis konfesijomis.

Bendrijos pirmininku išrinktas Anatolijus Fainbliumas, tarybos nariai: Aleksandras Krasnočiarovas, Cemach Klis, Aleksandras Munis, Rocha Saveljeva, Bronė Maksimičeva, Dovydas Chosidas, Sergėjus Amitonas.

Vienas svarbesnių žydų bendruomenės veiklos užduočių buvo dėti pastangas, kad būtų atgauti buvę žydų visuomeniniai pastatai. 1992 metų vasario 25 dieną žydų bendruomenės pirmininkas Anatolijus Fainbliumas, valdybos nariai Cemach Klis, S. Municas, D. Sosover Panevėžio miesto savivaldybės merui įteikė raštą, kuriame rašoma, kad į privatizuojamų pastatų sąrašą nebūtų įtraukti šie žydų bendruomenei iki 1940 metų priklausę objektai: žydų dvasinė seminarija Ješiva Savanorių a. 14, žydų vidurinė mokykla Elektros g. 9 ir kt. Iš viso pažymėti 9 objektai. Tačiau buvusios Ješivos pastatas buvo privatizuotas. Čia tenka prisiminti 1947 metus, kai 1947 metų gruodžio 4 dieną miesto žydai Dudikas Girša, gyv. Kranto g. 9, Segalis Majeris, gyv. Ramygalos g. 47, ir kiti raštu kreipėsi į Panevėžio LDTVK, kad grąžintų buvusią sinagogą, esančią Laisvės a. 3. Pareiškime pažymėta, kad šį klausimą valdžia spręstų „kuo greičiau, nes tikintiesiems tas klausimas yra labai svarbus“. Pareiškimą pasirašė 28 asmenys, sąraše 31 asmuo.

Tačiau iki šiol (2009 m.) Panevėžio žydų bendruomenė nėra atgavusi nei buvusių bendruomenės namų, nei sinagogos. Dar 1992 metais Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris ragino Lietuvos Respublikos Vyriausybę grąžinti Lietuvos žydų bendruomenėms priklausiusius visuomeninius pastatus. Jis pažymėjo, kad „šie 6 procentai iš 100 likusiųjų gyvų Lietuvos žydų nėra kalti dėl savo negausumo. Tik jie yra tikrieji visų ikikarinių žydų institucijų, sinagogų pastatų turto paveldėtojai. [...]

Tegu Panevėžio ir visos Lietuvos žydai atgauna tuos jau daug kur aplūžusius sinagogų pastatus. Manyčiau, tai nebus per daug jiems 400 žydų kapų ir masinių šaudymo vietų Lietuvoje akivaizdoje218. Simboliška, kad 1999 gegužės mėnesį pirmą kartą Panevėžyje apsilankęs Izraelio ambasadorius Pabaltijo respublikoms Odedas Ben-Huras (jo giminės šaknys Vilniuje) susitikime su Panevėžio bendruomene sakė, kad jo vizitas galįs tapti akstinu žydų bendruomenei atgauti maldos namus Motiejaus Valančiaus gatvėje.

1989–2005 metais nemaža Panevėžio žydų bendruomenės dalis išvyko gyventi į Izraelį. Šiuo metu Izraelyje gyvena gydytojų Nelsono ir Miros Rozovų, prekybininkės Fridos Beriozovos, mokytojo S. Levino šeimos, Cemach Klis šeima, inžinierius Grigorijus Kacas. Nuo 1999 metų Izraelyje gyvena ir dirba Reizės Baumanienės dvyniai Marius ir Artūras (prieš kelerius metus išvyko į Izraelį gyventi ir jų tėvai), A. Krasnočiarovų šeima ir kitos šeimos.

Žydų bendruomenė Anapilin palydėjo Jakovą Marijampolskį, buvusį fotografą, knygos „Mano skausmas“ autorių (iš rusų kalbos vertė J. Sabalys. Panevėžys: Tėvynė, 1991), bendruomenės valdybos narį Samuelį Municą ir jo žmoną Fridą, Anatolijų Fainbliumą, Rochą Saveljevą, Elijų Joffę, Bronę Maksimičevą, žydų bendruomenės garbės narį, Pasaulio teisuolį Joną Markevičių.

1999 metais bendruomenėje buvo 36 nariai, iš jų 16 žydų. Vyrai žydai tuokdavosi ne tik su žydėmis, bet ir su lietuvėmis, rusėmis, karaimėmis. Panevėžio žydai dirba gydytojais, inžinieriais, verslininkais. Iki 2001 metų bendruomenės autoritetingiausias asmuo buvo pirmininkas Anatolijus Fainbliumas (1920–2001). Tai žurnalistas, puikiai mokėjęs vokiečių, hebrajų, rusų, lietuvių kalbas. 1958 metais parašė pjesę Naujas rytas eina“, kurią pastatė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Spektaklį režisavo Jonas Alekna, pagrindinius vaidmenis sukūrė aktoriai: Liudvika Adomavičiūtė, Laima Liesytė, Bronius Babkauskas, Stepas Kosmauskas, Roma Mikalauskaitė ir kiti. 1959 metais pjesę išspausdino Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

Pirmininko Anatolijaus Fainbliumo rūpesčiu ir didelėmis pastangomis 1993 metais pastatytas paminklas „Geto vartai“ (Klaipėdos g.), 2000 metais atidengta memorialinė lenta prie buvusio dvasinės mokyklos „Ješiva“ pastato. Bendruomenės pirmininko G. Kofman rūpesčiu 2001 metais Savanorių a. Nr. 11 atidengta memorialinė lenta ant buvusių maldos namų pastato M. Valančiaus g. Nr. 4.


* * *

 

Pirmininkui A. Fainbliumui mirus, 2001 metais jį pakeitė jaunas, energingas ir sumanus vadovas, buvęs sovietų armijos karininkas Gennady Kofman, su paskyrimu atvykęs į Panevėžio miestą dirbti dar 1973 metais. Šiandien žydų bendruomenė jungia per 86 narius (kiekvienas narys turi vardinį pažymėjimą su nuotrauka ir patvirtintu bendruomenės antspaudu ir pirmininko parašu).

2005 metais bendruomenės tarybą sudarė: pirmininkas Gennady Kofman, pavaduotojas Jurij Raak (Smirnov), tarybos nariai: Jurij Grafman, Inna Karalevičienė, Dovydas Chosidas, Lijana Dragūnienė, Anna Tass.

          2007–2008 metais taryba buvo tokios sudėties: pirmininkas Gennady Kofman, pavaduotojas Jurij Raak (Smirnov) – pensininkas, buvęs Panevėžio geležinkelio depo brigadininkas. Nariai: Jurij Grafman – juristas, reklamos agentūros „Aukštaitijos reklama“ direktorius, Ina Ulianskienė – UAB Ulianskas ir Ko parduotuvės „Raginta“ direktorė, Dovydas Chosidas – verslininkas, Sergėjus Amitonas – oftalmologas, Michail Grafman – pensininkas.

Didelėmis pirmininko ir valdybos narių pastangomis ir prašymais 2004 metų liepos 8 dieną Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-20-13 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“ su Panevėžio miesto žydų bendruomene buvo sudaryta sutartis, pagal kurią savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas negyvenamosios patalpos buvusioje Žydų mergaičių gimnazijoje (dabar Jaunimo vidurinė mokykla, Ramygalos g. Nr. 18) perduotas naudotis žydų bendruomenei. Šioje dviejų kambarėlių (49,36 kv. m) būstinėje vyksta įvairūs renginiai: susitikimai su Panevėžio miesto ir Panevėžio apskrities vidurinių mokyklų mokiniais ir mokytojais, rengiami seminarai, sekmadieniais bendruomenės nariai mokosi įsteigtoje ivrito mokyklėlėje, vyksta jaunimo klubo užsiėmimai, švenčiamos nacionalinės šventės, vykdomas projektas „Šilti namai“, priimami svečiai iš Izraelio, JAV, Rygos, Vilniaus ir kitų miestų, vyksta žydų pamaldos ir kt.

Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman parodė gražią iniciatyvą įsteigiant būstinėje ekspoziciją „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“. Tvarkingai apipavidalintuose stenduose eksponuojama Elijaus Joffės (1923–2004), Zamulio Leibos (1924–1998), Michail Kofman (1921–2005), Sergejaus ir Rochos Saveljevų, Aizik Berent, Jasevič Isaak (1943–2005), Jakov Grafman (1906–1988), Jakovo Marijampolskio (1926–1996) šeimų nuotraukos, trumpi įvadiniai tekstai.

Originaliai parengti stendai su ilgamečio kraštotyrininko Liudo Žebrausko piešiniais – Didžioji sinagoga – Elektros g., Žydų senelių prieglauda – Sodų g., Žydų vidurinė mokykla – Elektros g. ir kt.

Kitą ekspozicijos dalį sudaro nuotraukos apie Panevėžio apskrities miestelių žydų holokaustą, buvusius žydų namus, sinagogas.

Bendradarbiaujant Gennady Kofman su Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresniąja muziejininke Joana Viga Čiplyte buvo paruošti trys dideli stendai: paroda „Panevėžio žydų bendruomenės gyvenimo fragmentai“ (dailininkė Danguolė Gailiūnaitė).

Panevėžio žydų bendruomenė palaiko ryšius su Kupiškio, Rokiškio, Pasvalio, Biržų savivaldybių administracijomis, Panevėžio miesto savivaldybe bei švietimo įstaigomis – K. Paltaroko, Juozo Balčikonio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijomis, „Vyturio“, A. Lipniūno, „Žemynos“, Juozo Miltinio, M. Karkos, 9 vidurine ir kitomis mokyklomis. Su mokyklų bendruomenėmis vykdomi bendri projektai (Tolerancijos klubų veikla), rengiamos parodos, seminarai, dalyvauja minint žydų holokausto dieną, švenčia nacionalines šventes ir kt. Ypač glaudūs ryšiai sieja su Panevėžio vyskupijos kurija – J.E. vyskupu Jonu Kaunecku, dr. kun. Robertu Pukeniu, Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos narėmis, kitų religinių tikėjimų nariais, Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojais, Panevėžio miesto tautinių mažumų (totorių, rusų, karaimų, latvių ir kt.) bendruomenėmis.


Projektinė veikla


 Panevėžio žydų bendruomenės valdyba, vadovaujama pirmininko Gennady Kofman, pasižymi dideliu aktyvumu. 2003–2008 metais vykdė keletą remiamų projektų. Skaitytojus supažindinu su dalimi vykdytų ir įgyvendintų projektų tikslais, uždaviniais.

Projekto „Tautinių mažumų – žydų integracija į Europą“, arba „Lietuvos žydų bendruomenės socialinė integracija“, metu, 2008 metų vasario–balandžio mėn., vyko kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursai. Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų. Projekto devizas „Mokykimės ir kurkime ateitį kartu!“

2008 metų liepos 19 dieną Panevėžio kavinėje „Elevota“ vyko renginys, skirtas minėto projekto aptarimui. Dalyvavo svečias iš Vilniaus – Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Simonas Gurevičius.

Projektas „Panevėžio senųjų kapinių įamžinimas Panevėžio miesto Sietyno skvere“ vykdytas 2007–2009 metais.

Projektas „Nuo pilietinės iniciatyvos prie pilietinės visuomenės“ buvo vykdomas kartu su Panevėžio „Žemynos“ vidurine mokykla. Projektas vykdytas 2008 metų sausio 1 – birželio 20 d. Mokyklos bendruomenė jau penkerius metus draugauja su žydų bendruomene. Ruošiamos bendros parodos, seminarai. Bendra veikla padeda suvokti holokausto tragediją, skatina moksleivius rinkti medžiagą šia tema, formuojamas jų požiūris į istorinę atmintį, ugdoma tolerancija. Projekto koordinatorė – mokytoja Ona Juospaitienė. Projekto rezultatas – parengta paroda „Holokaustas Lietuvoje“.

Projektas „Medžiagos programai „Panevėžio žydų bendruomenės istorija nuo 1740 metų iki šių dienų“ rinkimas, fiksavimas“. Projektą vykdė žydų bendruomenė, pirmininkas Gennady Kofman, koordinatorė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Birutė Baublienė. Projekto rezultatas – įrengtos patalpos muziejaus ekspozicijai Žydų bendruomenės būstinėje, surengta išsami ir vaizdinga paroda „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“. Parengtos 5–12 klasių mokiniams mokymo programos, istorijos kursai holokausto tema ir kt. Projektas vykdytas nuo 2005 metų spalio 1 iki 2006 metų spalio 1 d.

Projektas „Kad mūsų palikuonys niekada neužmirštų apie tai, kad nedaugeliui pasisekė išgyventi“ skirtas Holokausto dienai Lietuvoje paminėti. Projektas vykdomas nuo 2005 iki 2010 m. Projekto tikslas – seminarų, pamokų vedimas, filmų peržiūra apie holokaustą, masinių žudynių vietų priežiūra ir sutvarkymas, archyvinės medžiagos rinkimas apie Holokausto aukų skaičių Panevėžio mieste ir apskrityje, giminaičių informavimas apie jų artimų žmonių  sunaikinimą Panevėžio apskrityje. Memorialo pastatymas ir buvusių Panevėžio m. žydų kapinių sutvarkymas, skirtas Panevėžio žydams atminimui. Plečiama foto ekspozicija apie Holokaustą Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose, knygos išleidimas apie Panevėžio žydų istoriją ir holokaustą.

Projektas „Žydų tautinių tradicijų ir švenčių puoselėjimas, Panevėžio žydų bendruomenės mokykla, žmogaus teisių nagrinėjimas ir holokausto pažinimas Panevėžio žydų bendruomenėje“. Projekto organizatoriai: Gennady Kofman – Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas, aukštasis techninis išsilavinimas, Michail Grafman – pirmininko pavaduotojas, aukštasis muzikinis išsilavinimas, Margarita Šteimanienė – bendruomenės narė, aukštasis išsilavinimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo klasė. Projekto metu rinkta medžiaga apie žydų gyvenimą Panevėžio mieste nuo 1950 iki 2005 metų, apie čia gyvenusių ir dirbusių rabinų veiklą, aukštąją dvasinę mokyklą Ješivą (nuo 1890). Skirtas dėmesys istorinės medžiagos sklaidai visuomenėje. Žydų bendruomenės valdybos iniciatyva kasmet švenčiamos Šv. Velykos, Naujieji metai, Rugsėjo 23 -iąją pagerbiami genocido kankiniai Kurganavos miškelyje, Žaliojoje girioje, gėlės dedamos prie žydų geto paminklinio akmens Klaipėdos g. bei senosiose žydų kapinėse Sietyno g.

Projektas „Žydų bendruomenės istorija Panevėžio krašte“ vykdytas drauge su Panevėžio kraštotyros muziejaus administracija. Projekto autorė Daina Snicoriūtė, kuri surinktą medžiagą fiksavo garso-vaizdo juostose. Sukūrė filmuką apie žydų gyvenimą Panevėžyje iki 1940 metų. Projektas vykdytas 2003–2006 metais.

Projektas „Panevėžio miesto žydų bendruomenės veiklos programa su Panevėžio apskritie įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis“. Organizuotos kalendorinės-religinės žydų šventės: Chanuka, Purim, Peisach, Roš ha - Šana, išleistas lankstinukas apie žydų gyvenimą mieste ir kt. Projektas vykdytas 2003 metais.

Projektas „Socialinė parama PŽB nariams“. Projekto tikslas – sudaryti normalias sąlygas bendruomenės nariams, kad jie pasijustų visateisiais žydais savo bendruomenėje. Projektas vykdytas 2005–2009 metais.

Projektas „Panevėžio žydų bendruomenės veikla su Panevėžio apskrities visuomene antisemitizmo klausimais“. Projekto tikslas – kova su antisemitizmu ir propaganda žmogaus teisių klausimu. Projektas vykdytas 2005–2009 metais.

Projektas „Panevėžio žydų dalyvavimas tautiniame ir religiniame atgimime“. Siekta gerinti ryšius su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis, palaikyti ryšius su žiniasklaida, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Projektas vykdytas 2005–2006 metais.

Projektas „Kultūrinių ryšių su Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono visuomene ir jaunimu organizavimas“. Siekta tikslų – suteikti informaciją apie žydų gyvenimą ir kultūrą XIV–XIX amžiais. Projektas vykdytas 2006 metais.

Projektas „Radijo laida apie PŽB ir Lietuvos bei Pasaulio žydų istoriją, gyvenimą ir veiklą“. Projekto tikslas – supažindinti Panevėžio apskrities visuomenę su pasaulio, Lietuvos, Panevėžio žydų gyvenimu per radijo stotį „Aukštaitijos radijas“ (ši radijo stotis 24 val. per parą transliuoja laidas Panevėžiui ir visai Aukštaitijai). Projektas vykdytas 2005–2006 metais.

Projektas „Panevėžio žydų folklorinio ansamblio sukūrimas“. Projekto vadovas Michail Grafman. Tikslas – skleisti visuomenėje žydų nacionalinę dainą, šokį, dalyvauti miesto renginiuose ir kt. Projektas vykdytas 2005 metais.* * *Panevėžio žydų bendruomenės veiklą ženklina gausūs renginiai, kuriuos organizavo bendruomenės nariai arba dalyvavo kviestiniuose renginiuose. Jie yra įdomūs ir svarbūs ne tik žydų bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei. Supažindinama su svarbesniais renginiais, vykusiais Panevėžyje ir kituose miestuose.

Holokausto tragedijos minėjimai 2005 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 60/7, kiekvienais metais sausio 27 dieną paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimodieną. Pirmas holokausto dienos minėjimas įvyko 2005 metų sausio 26 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Surengtoje konferencijoje dalyvavo LŽB pirmininkas dr. Simonas Alperavičius, Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, vicemeras Petras Luomanas, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. R. Pukenis, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, mokyklos mokytojai, moksleiviai, miesto kraštotyrininkai, muziejininkai. Pranešimą skaitė kun. dr. R. Pukenis („Katalikų ir judėjų santykiai tarpukario Panevėžyje“), dr. Simonas Alperavičius savo pranešimą baigė Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: „Niekas negali likti abejingas Šoa tragedijai. Planingo visos tautos išžudymo bandymas meta šešėlį visai Europai ir visam pasauliui; tai nusikaltimas, visiems laikams užtraukęs nešlovę žmonijos istorijai.“ Svarbiausias konferencijos įvykis – Janinos Tumelytės-Damaševičienės atsiminimai apie žvėriškas žydų žudynes Kurganavos miškelyje. Atsiminimus skaitė „Žemynos“ vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio nariai (vadovė Ona Juospaitienė).

2007 metų sausio 27 dieną Panevėžio kino teatre „Garsas“ įvyko Pasaulinės holokausto dienos minėjimas. Gausiai susirinkusiems dalyviams, tarp jų ir moksleiviams, pranešimą apie žydų tragediją padarė Gennady Kofman. Buvo surengta filmo „Pianistas“ (2002, Prancūzija, Lenkija, Didžioji Britanija, rež. Roman Polanski) apie Lenkijos žydo, papasakojusio savo išlikimo Antrojo pasaulinio karo metais istoriją, peržiūra. Vėliau vyko seminaras vidurinių mokyklų istorijos mokytojams „Pasaulinė holokausto diena“.

2005 metų rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido atminimo dieną Panevėžyje vyko renginys prie paminklo „Geto vartai“. Literatūrinę kompoziciją atliko „Žemynos“ vidurinės mokyklos mokiniai (vadovė Ona Juospaitienė). Moksleiviai perskaitė tų siaubingų įvykių liudininkės prisiminimus. Vėliau minėjimo dalyviai lankė Kurganavos miškelio ir Žaliosios girios žydų aukų vietas. Panevėžio „Vyturio“, 9 vidurinės mokyklų auklėtiniai prie paminklo padėjo savo pačių padarytus drugelius ir akmenėlius su ant jų užrašytais čia atgulusių vaikų vardais. Žuvusiuosius pagerbė Panevėžio A. Lipniūno, Juozo Miltinio vidurinių mokyklų bei Paliūniškio ir Kurganavos moksleiviai. Jie skaitė pačių surinktą ir užrašytą dokumentinę medžiagą apie tragiškus įvykius Panevėžio rajone. Po pietų visi dalyviai rinkosi į Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejų, kur žiūrėjo Rusijos TV dokumentinį filmą apie Vilniaus getą (rež. L. Vjugina). Genocido aukų minėjime dalyvavo J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. Robertas Pukenis, miesto vicemeras Petras Luomanas, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotoja Roza Bieliauskienė. Projekto autoriai – Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Joana Viga Čiplytė.

2006 metų gruodžio 19 dieną Panevėžio kraštotyros muziejuje parodos „Teisuoliai“ pristatymas ir seminaras mokytojams.

2008 metų sausio 24 dieną VšĮ „Žydų kultūros ir informacinis centras“ ir Lietuvos žydų bendruomenė kvietė į minėjimą, skirtą Pasaulinei holokausto aukų dienai atminti.

Dalyvavimas miesto vidurinių mokyklų projektuose

2006 metais Panevėžio Juozo Miltinio vidurinės mokyklos teatro studija, vadovaujama mokytojo-režisieriaus Juliaus Tamošiūno, pastatė spektaklį pagal Icchoko Mero romaną „Lygiosios trunka akimirką“. Spektaklis turėjo didelį pasisekimą, buvo rodytas Panevėžio miesto bendruomenei, Vilniaus žydų bendruomenei, Zarasų miestelėnams.

2006 gruodžio 14 dieną Vytauto Žemkalnio gimnazijoje vyko parodos „Ana Frank – istorija ir šiandiena“ atidarymo iškilmės.

2006 metų gruodžio 6 dieną Alfonso Lipniūno vidurinėje mokykloje surengtas projekto „Litvakų – mūsų kaimynų – likimai šiaurės Lietuvos mažuose miesteliuose“ pristatymas.

2005 metų gruodžio 12 dieną Juozo Miltinio vidurinėje mokyloje vyko konferencija „Žydų tautos istorija mūsų žemėje“. Sveikinimo žodį tarė Gennady Kofman ir Joana Viga Čiplytė.

2005 metų gruodžio 2 dieną Panevėžio 9 vidurinėje mokykloje surnegta mokinių mokslinė konferencija „Žydų kultūros paveldas Lietuvoje“. Projektą rėmė Pasaulio litvakų fondas.

Panevėžio žydų bendruomenės narių švenčiamos nacionalinės šventės

2008 metų kovo 20 dieną LŽB ir senjorų klubas „Abi men zet zich“ surengė Purimo linksmybės Vilniuje.

2008 metų balandžio 26 dieną Peisach šventė Panevėžyje.

2007 metų gruodžio 9 dieną Chanukos šventė Vilniuje. Koncertavo Klezmerių muzikos

ansamblis, duetas „Fortuna“ – Galina ir Sergejus Libenštein, „Yddishe Soul Kapelye“.

2007 metų gruodžio 11 dieną surengta Chanukos šventė Panevėžyje.

2006 metų sausio 1 dieną surengta Chanukos šventė Vilniuje.

2004 metų gruodžio 11 dieną gautas kvietimas dalyvauti Chanukos šventėje Šiaulių apskrities žydų bendrijoje.

Žydų bendruomenės atstovai Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose vykusiuose renginiuose

2008 metų vasario 29 dieną Panevėžio rajono konferencijų salėje vyko renginys „Sąskambių kontrastai“, skirtas daugialypei Lietuvos kultūrai atskleisti, pažymėti Europos kultūrų dialogo metus. Projekto organizatorės – Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ (prezidentė Danutė Krikščiūnienė) ir Panevėžio Europos informacinis centras – Europe Direct (direktorė Alina Misiūnienė). Dalyvavo Panevėžio miesto tautinių mažumų (žydų, rusų, latvių, gudų, totorių, karaimų) atstovai. Rodė savo parengtas programas, vaišinosi nacionaliniais valgiais.

2007 metų spalio 31 dieną Panevėžyje lankėsi Izraelio valstybės ambasadorius Baltijos šalyse J.E. p. Chen Ivri Apter. Ambasadorių priėmė Panevėžio meras Vitas Matuzas. Svečias susitiko su žydų bendruomenės nariais.

2007 metų sausio 16 dieną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Iš pasienio miesto į pasaulį. Žydai Mėmelyje/Klaipėdoje“ atidarymo iškilmės.

2006 metų birželio 15 dieną Lietuvos žydų bendruomenės salėje surengta Pasaulio tautų teisuolių apdovanojimo įteikimo šventė.

2006 metų gegužės 6 dieną Panevėžio muzikiniame teatre vyko Panevėžio skyriaus surengtas Lietuvos totorių kultūros dienų renginys.

2006 metų balandžio 28 dieną įvyko renginys „Panevėžio vyskupijai – 80“. Sveikinimo kalbą pasakė Gennady Kofman.

2006 metų gegužės 7 dieną paminėtas Kauno choralinės sinagogos 135 metų jubiliejus.

2006 metų lapkričio 10–11 dieną Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete surengta tarptautinė mokslinė konferencija. Greta garbių lektorių pranešimus skaitė: Gennady Kofman, Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas. „Izraelio saugumas ir taika Artimuosiuose Rytuose yra moralinė ir politinė ES atsakomybė“; Panevėžio vyskupijos generalvikaras dr. Robertas Pukenis „Valstybės suverenitetas ir Europos sąjungos plėtra“, „Teisės vaidmuo, išsaugojant tautinį tapatumą Lietuvoje globalizacijos kontekste“ ir „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“.

2005 rugsėjo 22 dieną Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas dr. Simonas Alperavičius ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas Chaimas Buršteinas kvietė dalyvauti susitikime su JE Izraelio prezidentu Moše Kacavu. Vyko holokausto aukų pagerbimas Panerių memoriale. Dalyvavo   PŽB nariai.

2004 metų birželio 28 dieną Gennady Kofman dalyvavo Panevėžyje vykusiame Lietuvos žmogaus teisių centro organizuotame seminare „Tarpusavio supratimas. Tarpetninė tolerancija“.

Panevėžio krašto žydų istorija
Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"
Panevėžio Ješiboto istorija
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai