Biržų vietinės apsaugos viršininko leitenanto J. Zovės 1941 metų liepos 5 dienos įsakymu Nr. 1 buvo uždrausta gyventojams be jo žinios daryti kratas bei vykdyti areštus. Perspėjo – svetimo turto grobstytojai bus šaudomi. Draudė žmonėms burtis gatvėse ir šaligatviuose. Gyventojams pranešta, kad „tvarką mieste ir apskrityje palaiko vietinės apsaugos pareigūnai, kurie turi ant rankos baltą raištį su užrašu „Lietuvių Pagelbinė Policija, Litauische Hilfspolizei“.

1941 metų rugpjūčio 2 dieną miesto laikraštis „Naujos Biržų žinios“ skelbė: Biržų m. burmistro įsakymu nuo 1941 metų liepos 28 dienos 20 val. visiems Biržų mieste gyvenantiems žydams įsakyta persikelti į šį miesto rajoną: Vilniaus gatvėje, nuo Rinkos aikštės iki Dvareckienės gatvės, Rinkos, Dagilio, Karaimų, Lintupio gatvėse ir Apaščios gatvėje iki upės. Rajone draudžiama vaikščioti nuo 20 iki 6 val. Miesto žydai buvo prievarta iškeldinami iš gyvenamųjų pastatų bei butų ir varomi į getą apie sinagogą ir žydų religinę mokyklą. Pirmosiomis žydų holokausto aukomis tapo

gydytojas Abraomas Zalmanas Levinas ir miesto rabinas Jehuda Leiba Buršteinas.

Masinis žydų šaudimas prasidėjo 1941 metų rugpjūčio 8 dieną. Išvakarėse duobes kasti Astravo miškelyje buvo priversti ir patys žydai. Kasė duobes ir Biržų kalėjimo kaliniai. Buvo iškasti du dideli grioviai. Masinio žydų šaudymo dieną į Biržus atvyko Šiaulių miesto gestapo atstovas, buvęs Pasvalio advokatas Petras Požėla, lydimas vokiečių saugumo ir SD (slaptoji policija) karininkų. Žydams, suvarytiems į sinagogą, buvo įsakyta atiduoti (tiksliau – buvo atimta) brangius papuošalus. Po to, sugrupavę po 100–200 žmonių į eilę, varė juos į Astravo (Pakamponių) miškelį ir ten sušaudė. Žudynės truko nuo 11 val. ryto iki 19 val. vakaro. Sušaudė 2400 žydų – tarp jų vaikų – 900, moterų – 780, vyrų – 720. Žuvo visi Biržų miesto žydai.

Žydų egzekucijoje dalyvavo vokiečių gestapininkai, Linkuvos baltaraiščių būrys (30 žmonių) ir Biržų „partizanai“ bei policininkai (apie 50 žmonių).

Biržų rajono žydų šaudymo vietos:

1941 metų rugpjūčio mėnesį Nemunėlio Radviliškio seniūnijos Skamarakų miške nužudyta 80 Nemunėlio ir Radviliškio gyventojų.

Biržų senosiose kapinėse ir Pakamponių kaime nužudyta 2000 Biržų gyventojų.

Holokaustas Panevėžyje
Žydų žudymai Troškūnuose
Pasvalio žydų tragedija
Rokiškio holokausto aukos
Biržų holokaustas
Kupiškio žydų holokaustas
Ramygalos žydų tragedija
Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai